Xích đu nhôm đúc, sân vườn ngoài trười cao cấp nhập khẩu.