Đèn tường dải dài ngoài trời không thấm nước. Đèn ngoài đầu cổng, cửa nhà.