Buồng điện thoại bằng sắt rèn, trang trí ngoài trời.